Suwalszczyzna.com.pl Baza internetowej informacji turystycznej

Noclegi i wypoczynek
na Suwalszczyźnie

Suwalszczyzna-noclegi, informacje, mapy
Suwalszczyzna
WYSZUKAJ
INFO  SUWALSZCZYZNY
MIEJSCOWOŚCI SUWALSZCZYZNY
MAPA ATRAKCJI
Mapa Atrakcji Suwalszczyzny i Mazur
ATRAKCJE SUWALSZCZYZNY
Strona glówna  Strona główna » Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Suwalszczyzna.com.pl

Postanowienia ogólne

1. Świadczącym usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest SUNNY POLAND Sp. z o.o. BIURO: Utrata 2C lokal 27, 16-400 Suwałki zwany dalej Suwalszczyzna.com.pl
2. Regulamin określa sposób korzystania z usług świadczonych przez Suwalszczyzna.com.pl, wymienionych w par. 2 niniejszego regulaminu.

§1. Definicje

Suwalszczyzna.com.pl - Turystyczny portal internetowy,
Wykonawca - Suwalszczyzna.com.pl
Użytkownik - klient Suwalszczyzna.com.pl - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - który prawidłowo wypełnił formularz zamówienia usług na stronie, w siedzibie Wykonawcy i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.
Usługa - usługa stworzenia odpowiedniego zapisu (przez zapis rozumie się wpis do katalogu informacji turystycznej, zbudowanie wizytówki lub strony internetowej według określonego formatu) na podstawie otrzymanych materiałów, oraz utrzymania go w bazie informacji turystycznej przez zakontraktowany okres.
Usługi wymienione są w paragrafie 2 niniejszego regulaminu.
Czas trwania usługi - okres na który została zawarta umowa,

§2. Usługi świadczone przez Suwalszczyzna.com.pl


1. STRONY INTERNETOWE:
STRONA STANDARD:

- wpis do katalogu (agroturystyka, ośrodki, domy i pensjonaty, gastronomia, turystyka aktywna, wypożyczalnie sprzętu, usługi)
- opis oferty
- piktogramy,
- dane teleadresowe,
- do 20 zdjęć + powiększenia,
- oferta cenowa,
- opis - dlaczego warto do nas przyjechać?
- opis - atrakcje w pobliżu,
- opis - inne przydatne informacje,

STRONA Indywidualna:
wykonywana na zlecenie zamawiającego oddzielna strona www z mozliwością podłączenia subdomeny w domenie suwalszczyzna.com.pl oraz link do niej wyświetlany jest na stronach wyszukiwarek portalu
- wyróżnienie oferty 3 słoneczkami
2. REKLAMA W DZIALE "POLECAMY":
-
prezentowana jest na stronie głównej, w postaci zdjęcia, nazwy obiektu, opcjonalnie ceny lub tez innej informacji
- pozycja danej reklamy na stronie głónej zależy od wybranego miejsca
3. LINK SPONSOROWANY W WYNIKACH WYSZUKIWANIA:
-
wygląd linku sponsorowanego wyróżnia się tłem w kolorze żółtym i napis link sponsorowany
- link sponsorowany pokazuje się w wybranej kategorii w wybranym regionie

§3. Tryb uruchomienia usługi

1. Niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza i odpowiednich materiałów od Użytkownika, Wykonawca podejmie odpowiednie czynności do spełnienia zamówionej usługi. Zostaje wystawiona Faktura PRO FORMA z nazwą zamówionej usługi i kwotą abonamentu oraz terminem opłaty. Jednocześnie Wykonawca przystępuje do wykonania zamówionej usługi.
2. Uruchomienie usługi:
- (STANDARD) - maksymalnie 7+3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, po potwierdzeniu opłaty,
- (strona indywidualna) - maksymalnie 14+3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, po potwierdzeniu opłaty,
3. W wypadku braku opłaty zamówionych usług i nieotrzymanie potwierdzenia opłaty w terminie wyznaczonym w dokumencie FAKTURY PRO FORMA - powoduje zawieszenie świadczenia usług na 14 dni. Jeśli i w tym okresie nie nastąpi zapłata - dane zostaną trwale usunięte z systemu
CZAS TRWANIA USŁUGI
Zakontraktowane usługi są świadczone przez okres na jaki zostały zamówione. Przed końcem okresu abonamentowego (dotyczy wpisów do katalogów i stron internetowych), Suwalszczyzna.com.pl prześle informację w postaci Faktury Pro Forma z nazwą usługi i kwotą do opłaty na następny okres abonamentowy. W wypadku nieopłacenia usług w wyznaczonym na dokumencie terminie - zostaną one zawieszone na okres 14 dni. Jeśli i w tym okresie nie nastąpi zapłata - dane zostaną trwale usunięte z systemu

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne, wynikające z wypełnienia lub niewypełnenia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu, których wartość będzie przewyższać kwotę należną Wykonawcy z tytułu świadczenia usług.
2. Suwalszczyzna.com.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a)informacje i materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania, b) jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie. c) niedostarczenia wiadomości w ramach udostępnionych usług wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. d) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika, lub innych kodów zabezpieczających. e) sposób, w jaki inni Użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności Wykonawca nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniom konta, co może w skrajnych przypadkach prowadzić do jego technicznej blokady), f) szkody wynikłej z powodu umieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą, g) szkody powstałej w wyniku kataklizmów i działań wojennych, h) szkody powstałej w wyniku niezawinionej przez Wykonawcę ciągłości świadczenia usług, i) szkody powstałej w wyniku wadliwego działania innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnej) niezależnych od Wykonawcy j) treść i inną zawartość przesyłanych listów.
3. Użytkownik wyraża zgodę na:
1.okresowe sporadyczne wyłączenia lub ograniczenia usług w ramach Serwisu Suwalszczyzna.com.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji ( nie dłuższe niz 1 h),
2.otrzymywanie na konta pocztowe komunikatów i informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem usług oraz listów informujących o bieżących działaniach Suwalszczyzna.com.pl związanych z świadczeniem i poszerzeniem zakresu usług,
3.prawo Wykonawcy do zaprzestania świadczenia usług po rozwiązaniu usług na skutek wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego okresu pisemnego wypowiedzenia.

§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z usług w sposób opisany w Regulaminie.
2. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z usług zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.
3. Użytkownik winien dokonywać terminowych opłat za korzystanie z usług oraz kontrolować ewentualne zmiany Regulaminu pod adresem: http://www.suwalszczyzna.com.pl/formu/regulamin i zapoznawać się z nimi.
4. Użytkownik nie może żądać zwrotu zapłaty za usługi od Suwalszczyzna.com.pl jeśli są one zgodne z danymi z Formularza i innymi materiałami otrzymanymi od Użytkownika.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Wszelka korespondencja elektroniczna będzie kierowana do Użytkownika na zadeklarowany adres e-mail .Wysłanie w/w listu przez Wykonawcę będzie rozumiane za dostarczenie go Użytkownikowi.
2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Wykonawcę do Użytkownika na zadeklarowany adres korespondencyjny.
3. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z działaniem świadczonych usług przez Wykonawcę należy kierować pod adres email bok@suwalszczyzna.com.pl lub pod numery telefonu 87 734 18 18, Biuro: Utrata 2C lokal 27 (Dom Handlowy ALFA II piętro), 16-400 Suwałki.
Inne
1.
Użytkownik akceptując treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na zawarcie Umowy o świadczenie usług.
2. Wykonawca zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany będą udostępniane na stronie
http://www.suwalszczyzna.com.pl/formu/regulamin.htm.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2007 r.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji, w celach służących wywiązaniu się ze świadczonych usług oraz wystawiania dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu, poprawiania oraz usuwania własnych danych osobowych. Suwalszczyzna.com.pl zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z Użytkownikiem.

WYSZUKAJ MIEJSCE WYPOCZYNKU i NOCLEGU - wg REGIONU [Suwalszczyzna i Mazury]:

AUGUSTOWSZCZYZNA  BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY  SEJNEŃSZCZYZNA  SUWAŁKI i OKOLICA  SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY  MAZURY GARBATE  MAZURY  WIGRY i OKOLICA

Validated by HTML Validator